REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO WWW.OUTLETSTOCK.CO.UK Z DNIA: 02.01.2021

1.Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:
1.1 Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną ( której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną), która dokonuje Zamówienia w ramach serwisu internetowego, Sklepu – www.tiger .shop.pl
*Wyroznia sie klientow detalicznych i hurtowych.
1.2 Konsument – zgodnie z art. 22[1] Kodeksu Cywilnego oznacza osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
1.3 Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);
1.4 Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach sklepu internetowego www.tiger.shop.pl;
1.5 Sklep internetowy www.tiger.shop.pl – serwis internetowy dostępny pod www.tiger.shop.pl, za pośrednictwem którego Klient może składać Zamówienia;
1.6 Towar – produkty prezentowane i dostepne w Sklepie Internetowym;
1.7 Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy Tiger BRO Sp. z o.o. a Klientem, zawierana z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu www.tiger.shop.pl;
1.8 Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827);
1.9 Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.);
1.10 Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru.1.11
1.11 RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
1.12 Dane osobowe – to wg art. 4 ust. 1 RODO– informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej;
1.13 Kod rabatowy – elektroniczny kod rabatowy w postaci kodu alfanumerycznego, uprawniający Klienta do jego realizacji w sklepie internetowym www.tiger.shop.pl, w postaci zniżki procentowej naliczanej od wartości zamówienia (bez kosztów przesyłki);

2. Postanowienia ogólne
2.1 Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego dostępnego pod adresem: www.tiger.shop.pl.
2.2 Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
2.3 Sklep internetowy, działający pod adresem www.tiger.shop, jest własnością i jest zarządzany przez Tiger BRO Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy Alei Jana Pawła II 66.
KRS: 0000777932 NIP: 5252784191, REGON: 382875030.
2.4 Niniejszy Regulamin określa w szczególności:
2.4.1 zasady dokonywania rejestracji i korzystania z konta w ramach sklepu internetowego www.tiger.shop.pl;
2.4.2 warunki i zasady składania drogą elektroniczną Zamówień w ramach sklepu internetowego;
2.4.3 zasady zawierania Umów sprzedaży z wykorzystaniem usług świadczonych w ramach sklepu Internetowego.
2.5 Korzystanie ze sklepu internetowego jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient następujących minimalnych wymagań technicznych:
2.5.1 Internet Explorer w wersji 6.0 lub nowszej z włączoną obsługą języka javascript, lub
2.5.2 Mozilla Firefox w wersji 2.0 lub nowszej z włączoną obsługą języka javascript,
2.5.3 minimalna rozdzielczość ekranu 1024 x 768 pikseli.
2.6 W celu korzystania ze sklepu internetowego Klient powinien we własnym zakresie uzyskać dostęp do stanowiska komputerowego lub urządzenia końcowego z dostępem do Internetu.
2.7 Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, Tiger BRO Sp. z o.o. zastrzega sobie możliwość ograniczenia świadczenia usług za pośrednictwem Sklepu internetowego do osób, które ukończyły wiek 18 lat. W takim przypadku potencjalni Klienci zostaną o powyższym powiadomieni.
2.8 Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem linku zamieszczonego na stronie głównej sklepu www.tiger.shop.pl oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.
2.9 Informacje o towarach podane na stronie internetowej Sklepu, w szczególności ich opisy oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.
2.10 Informacja o cenie podawana na stronie www.tiger.shop.pl ma charakter wiążący od momentu otrzymania przez Klienta e-maila zawierającego ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia. Cena ta nie ulegnie zmianie niezależnie od zmian cen w Sklepie, które mogą się pojawić w odniesieniu do poszczególnych Towarów po otrzymaniu przez Klienta e-maila, o którym mowa powyżej.
2.11. Opisy produktów, które znajdują się w sklepie www.tiger.shop.pl w większości przypadków należą do firm będących producentami tych produktów. Tiger BRO Sp. z o.o. publikuje je tylko w ramach prezentacji produktów oraz ich charakterystyki.

3. Zasady korzystania ze Sklepu Internetowego
3.1 Warunkiem rozpoczęcia korzystania (tj. zakupu) ze Sklepu internetowego jest rejestracja w jego ramach lub podanie danych osobowy (imie, nazwisko, adres, numer telefonu, adres email) w celu złożenia zamówienia bez rejestracji.
3.2 Rejestracja następuje poprzez wypełnienie i zaakceptowanie formularza rejestracyjnego, udostępnianego na jednej ze stron Sklepu.
3.3 Warunkiem zakupu Towaru i rejestracji jest wyrażenie zgody na treść Regulaminu oraz podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe.
3.4 Rejestracji na witrynie www.tiger.shop.pl można dokonać bezpośrednio na w/w stronie lub poprzez Facebook, lub Google Plus.
3.5 Tiger BRO Sp. z o.o. może pozbawić Klienta prawa do korzystania ze Sklepu Internetowego, jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości zasobów Sklepu Internetowego, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Klienta Regulaminu, a w szczególności, gdy Klient:
3.5.1 podał w trakcie rejestracji w Sklepie internetowym dane niezgodne z prawdą, niedokładne lub nieaktualne, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich,
3.5.2 dopuścił się za pośrednictwem Sklepu internetowego naruszenia dóbr osobistych osób trzecich, w szczególności dóbr osobistych innych klientów Sklepu internetowego,
3.5.3 dopuści się innych zachowań, które zostaną uznane przez Tiger BRO Sp. z o.o. za zachowania niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa lub ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet, lub godzące w dobre imię firmy Tiger BRO S p z o.o.
3.6 Osoba, która została pozbawiona prawa do korzystania ze Sklepu internetowego, nie może dokonać powtórnej rejestracji bez uprzedniej zgody Tiger BRO Sp. z o.o.
3.7 W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych w związku ze świadczonymi w ramach Witryny usługami, Sklep internetowy podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych w Internecie.
3.8 Klient zobowiązany jest w szczególności do:
3.8.1 niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich,
3.8.2 korzystania ze Sklepu internetowego w sposób niezakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,
3.8.3 niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Sklepu internetowego niezamówionej informacji handlowej (spam),
3.8.4 korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nieuciążliwy dla innych klientów oraz dla Tiger BRO S p. z o.o.,
3.8.5 korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu internetowego jedynie w zakresie własnego użytku osobistego,
3.8.6 korzystania ze Sklepu internetowego w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.

4. Ogólne Informacje dotyczące Polityki Prywatności i Ochrony Danych Osobowych

4.1 Niniejsza polityka prywatności Sklepu Internetowego ma charakter informacyjny, co oznacza, że nie jest ona źródłem obowiązków dla Klientów sklepu www.tiger.shop.pl.
4.1.1 Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem sklepu internetowego jest Tiger BRO Sp. z o.o.
4.1.2 Dane osobowe Klienta są przetwarzane zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
4.1.3 Tiger BRO Sp. z o.o. dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, że zbierane przez niego dane są przetwarzane zgodnie z prawem; zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami; merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane oraz przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.
4.2 Cel i zakres zbierania danych oraz odbiorcy danych
4.2.1 Każdorazowo cel, zakres oraz odbiorcy danych przetwarzanych przez Tiger BRO Sp. z o.o. wynika z działań podejmowanych przez Klienta w sklepie internetowym.
4.2.2 Możliwe cele zbierania danych osobowych Klientów oraz ich przetwarzania przez Tiger BRO Sp. z o.o.:
4.2.2.1 zawarcie umowy kupna — sprzedaży i realizacja zamówienia
4.2.2.2 marketing bezpośredni własnych produktów lub usług Tiger BRO Sp. z o.o. (newslettery, rabaty, e-maile informujące o ofertach okresowych).
4.2.3 Możliwi odbiorcy danych osobowych Klientów Sklepu Internetowego:
4.2.3.1 w przypadku Klienta, który korzysta w sklepie internetowym ze sposobu dostawy przesyłką kurierską, Tiger BRO Sp. z o.o. udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu przewoźnikowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Tiger BRO Sp. z o.o.,
4.2.3.2 w przypadku Klienta, który w sklepie internetowym płaci za pośrednictwem płatności elektronicznych, Tiger BRO Sp. z o.o. udostępnia zebrane dane osobowe Klienta, wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w sklepie internetowym.
4.2.4 Tiger BRO Sp. z o.o. może przetwarzać następujące dane osobowe Klientów korzystających ze Sklepu Internetowego: imię i nazwisko; adres poczty elektronicznej; numer telefonu kontaktowego; adres dostawy (ulica, numer domu, numer lokalu, kod pocztowy, miejscowość, kraj), adres zamieszkania/prowadzenia działalności/siedziby (jeżeli jest inny niż adres dostawy). W wypadku Klientów niebędących konsumentami Tiger BRO Sp. z o.o. może przetwarzać dodatkowo nazwę firmy oraz numer identyfikacji podatkowej (NIP) Klienta.
4.2.5 Tiger BRO Sp. z o.o. może przetwarzać dane osobowe Klienta w celu realizacji zamówienia na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO. Dane te pozyskiwane są od Klienta, za jego dobrowolna zgoda. Przekazanie tych danych jest dobrowolne, ale konieczne do zrealizowania zamówienia. Bez tych danych umowa – kupna-sprzedaży nie może zostać zawarta.
4.2.6 Tiger BRO Sp. z o.o. może przetwarzać dane osobowe Klienta w celu wysyłania biuletynów, informowania o ofertach specjalnych i ewentualnych rabatach.
4.2.7 Okres przechowywania i przetwarzania danych osobowych przez Tiger BRO Sp. z o.o. nie został określony (przepisy prawa zobowiązują natomiast do minimum 5 pełnych lat), co wynika z polityki rabatowej czy ofert specjalnych objaśnionych w kolejnych punktach niniejszego Regulaminu.
4.2.8 Klient sklepu www.tiger.shop.pl ma prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych.
4.2.8.1 W razie uznania przez Klienta nieprawidłowości, ma on prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
4.2.9 Tiger BRO Sp. z o.o. zobowiązuje się do przestrzegania tajemnicy związanej z danymi Klienta i nieudostępniania tych danych osobom nieuprawnionym oraz do należytego zabezpieczenia tych informacji przed dostępem wszelkich osób nieuprawnionych. Tiger BRO Sp. z o.o. nie może wykorzystywać tych danych w celach innych niż wskazane w Regulaminie.
4.3 Pełną i wyczerpującą wersję Polityki Prywatności można znaleźć na stronie Sklepu internetowego www.tiger.shop.pl pod tym linkiem: http://tiger.shop.pl/polityka-prywatnosci/

5. Procedura zawarcia Umowy sprzedaży

5.1 Informacje o Towarach podane na stronach internetowych Sklepu, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.
5.2 W celu zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu internetowego należy wejść na stronę internetową www.tiger.shop.pl, dokonać wyboru Towaru lub Towarów, ich smaków, rozmiarów, wielkości i ilości sztuk, podejmując kolejne czynności techniczne na podstawie wyświetlanych Klientowi komunikatów oraz informacji dostępnych na stronie.
5.3 Wybór zamawianych przez Klienta Towarów dokonywany jest poprzez ich dodanie do koszyka.
5.4 W trakcie składania Zamówienia – do momentu naciśnięcia przycisku “Zamawiam z obowiązkiem zapłaty” Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz wybranego Towaru. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi Klientowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie.
5.5 Po podaniu przez Klienta korzystającego ze Sklepu internetowego wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego Zamówienia. Podsumowanie złożonego Zamówienia będzie zawierać informacje dotyczące:
5.5.1 przedmiotu zamówienia,
5.5.2 jednostkowej oraz łącznej ceny zamawianych produktów, w tym kosztów dostawy
5.5.3 wybranej metody płatności,
5.5.4 wybranego sposobu dostawy,
5.5.5 czasu dostawy,
5.5.6 danych zamawiającego, adresu dostawy i dane odbiorcy
5.6 W celu wysłania Zamówienia konieczne jest dokonanie akceptacji treści Regulaminu i treści Prawa do odstąpienia umowy, podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe oraz naciśnięcie przycisku “Kupuję i płacę” oraz zaznaczenie poniżej, oświadczenia “I’ve read and accept the terms & conditions” co oznacza, że KLIENT przed zakupami zapoznał się i akceptuje warunki zamieszczone w regulaminie sklepu www.tiger.shop.pl.
5.7 Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia z Tiger BRO Sp. z o.o. Umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu.
5.8 Po złożeniu Zamówienia, Klient otrzymuje wiadomość e-mail zatytułowaną “Potwierdzenie wpłynięcia zamówienia nr…”, zawierającą ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia.
5.9 Umowę traktuje się za zawartą z momentem otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa powyżej.
5.10 Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z Regulaminem.
5.11 Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu www.tiger.shop.pl oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.
5.12 Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie danych Zamówienia oraz Ogólnych Warunków (regulamin sklepu internetowego) następuje za pośrednictwem poczty elektronicznej.

6. Dostawa

6.1 Dostawa Towarów jest ograniczona do obszaru Rzeczpospolitej Polskiej i odbywa się pod adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia.
6.2 Dostawa zamówionych Towarów odbywa się przesyłką kurierską firm: Poczta Polska, DPD, za pośrednictwem usługi Paczkomaty InPost 24/7, GLS, UPS lub poprzez odbiór osobisty. Z kosztami dostawy zapoznać się można na stronie sklepu www.tiger.shop.pl w dziale “O nas” — “Wysyłka”. Koszty dostawy zostaną również wskazane w momencie składania Zamówienia.
6.3 Koszty dostawy Towarów naliczane są za wszystkie elementy zamówienia, niezależnie od tego, czy należą do nich również Towary gratisowe.
6.4 Wszystkie wysyłki z przedpłatą o wartości zamówienia powyżej 500 zł będą wysyłane bez opłaty za dostawę.
6.5 Termin realizacji dostawy zależy od przewoźnika, rodzaju przesyłki i adresu odbiorcy. Czas dostawy zależy od przewoźnika, rodzaju przesyłki i adresu odbiorcy. Dla DPD jest to zwykle: 1-2 dni robocze, dla Paczkomatów: 1-2 dni robocze. Termin otrzymania paczki to; czas księgowania zapłaty + termin wysyłki + czas dostawy.
6.6 Podczas odbioru przesyłki przez Klienta należy sprawdzić kompletność zawartości przesyłki i w przypadku stwierdzenia uszkodzenia mechanicznego lub niekompletności zawartości przesyłki, Klient zobowiązany jest spisać protokół szkody w obecności kuriera. Protokół musi być sporządzony w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach i podpisany przez kuriera i Klienta.

7. Ceny i metody płatności

7.1 Ceny Towarów podawane są w złotych polskich i zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT, oraz wszelkie inne składniki. Koszty dostawy zamówionego Towaru naliczane są wg opłat dostępnych na stronie www.Tiger.shop.pl w dziale “O nas” – “Wysyłka”.
7.2 Klient ma możliwość wyboru formy płatności za zamówiony Towar z dostawą:
7.2.1 przelewem bankowym/pocztowym na konto sklepu
7.2.2 płatność przy odbiorze — płatność odbiera kurier
7.2.3 za pośrednictwem płatności elektronicznych. Zabezpieczeniem płatności jest wykorzystanie certyfikatu SSL organizowanego przez bank, z którego usług korzysta Klient.
7.2.4 Płatność przy odbiorze towaru w sklepie — płatność gotówkowa lub kartą płatniczą.
7.3 Informacje na temat powyższych form płatności zawarte są na stronie www.tiger.shop.pl.

8. Polityka Rabatowa

8.1 Zasady przekazania i korzystania z Kodu rabatowego.
8.1.1 Udostępnienie Kodu rabatowego następuje w formie listu elektronicznego wysłanego na adres e-mail Klienta lub przez udostępnienie Kodu rabatowego podczas organizowanej przez Sklep promocji.
8.1.2 Skorzystanie z przesłanego Kodu rabatowego zależy od Klienta. Klient ma możliwość nieskorzystania z przekazanego Kodu rabatowego, w takiej sytuacji wystarczy nie wpisywać kodu rabatowego podczas składania zamówienia.
8.1.3 Aby skorzystać z przekazanego przez Sprzedawcę Kodu rabatowego należy wpisać podany ciąg znaków podczas składania zamówienia, ale przed jego zakończeniem (sfinalizowaniem) w KOSZYKU w miejsce KOD KUPONU, a następnie nacisnąć przycisk “APPLY COUPON”.
8.1.4 Wpisanie Kodu rabatowego w wymienionej w ust. 8.1.3 lokalizacji spowoduje obniżenie wartości zamawianych towarów o wartość procentową przekazanego Klientowi Kodu rabatowego. Kod rabatowy można wykorzystać wyłącznie przy zakupie towarów nieobjętych innymi promocjami.
8.1.5 Kod rabatowy może zostać wykorzystany w przypadku posiadania przez Użytkownika konta Klienta w Sklepie, czyli po zalogowaniu się lub rejestracji takiego konta w Sklepie.
8.1.6 Kody rabatowe nie sumują się ze sobą. W zamówieniu może zostać wykorzystany tylko jeden Kod rabatowy.
8.1.7 Sprzedawca ma prawo odmówić realizacji Kodu rabatowego w przypadku upływu jego terminu ważności. Tym samym Kod rabatowy wygasa wraz z upływem jego terminu ważności.

9. Prawo do odstąpienia od umowy

9.1 Klientowi będącemu konsumentem przysługuje na podstawie przepisów prawa, 14-dniowy termin na odstąpienie od umowy. Konsument ma prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym konsument otrzymał złożone zamówienie w całości lub w którym osoba trzecia, inna niż przewoźnik, wskazana przez konsumenta weszła w posiadanie ostatniej z rzeczy z zamówienia.
9.2 Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Klient ma obowiązek poinformować Tiger BRO Sp. z o.o. o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy poprzez stronę www.tiger.shop.pl po zalogowaniu w dziale “Moje Konto / Zamówienie”. Po wypełnieniu formularza dotyczącego odstąpienia od umowy Klient otrzyma potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy wiadomością e-mail.

10. Skutki odstąpienia od umowy
10.1 W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy Tiger BRO Sp. z o.o. zwraca Klientowi otrzymane płatności, wyłączając koszty dostawy – dostarczenia Towaru, w terminie 7 dni od otrzymania przesyłki zwrotnej od Klienta. Klient jest zobowiązany odesłać Towar na własny koszt i nie może liczyć na odzyskanie tych środków pieniężnych od Tiger BRO Sp. z o.o. Jeśli dostarczenie Zamówienia złożonego przez klienta było bezpłatne z tytułu przekroczenia progu 500 zł, Klient zostanie obciążony kosztami dostarczenia tego towaru poniesionymi przez Tiger BRO Sp. z o.o. Klient ma obowiązek odesłać towar podlegający zwrotowi w terminie nie później niż 14 dni od dnia, w którym Tiger BRO S p. z o.o. zostało poinformowane o decyzji Klienta o skorzystaniu z prawa odstąpienia od niniejszej umowy.
10.2 Zwracany Towar należy odesłać na adres Tiger BRO Sp. z o.o., Eye of the TIGER, Al. Jana Pawła II 66, 00-170 Warszawa, niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym Klient poinformował o odstąpieniu od niniejszej umowy.
10.3 Zwracany Towar musi być odesłany w stanie nienaruszonym i posiadać wszystkie etykiety oraz metki i inne przywieszki, które się przy nim znajdowały w dniu zakupu. Towar nie może być zniżony, noszony (używany) czy uszkodzony. Towar musi znajdować się dokładnie w takiej samej kondycji, jak w dniu otrzymania go ze sklepu www.tiger.shop.pl, żeby odstąpienie od zakupu było zaakceptowane przez Tiger BRO Sp. z o.o.
10.3 Zwrot płatności, dokonany zostanie metodą, jaka zostanie wybrana przez Klienta, który musi o tym poinformować Tiger BRO Sp. z o.o. , w innym wypadku to Sprzedawca zdecyduje, w jakiej formie zwróci należność w terminie nie później niż 7 dni od otrzymania zwracanego towaru.

11. Reklamacje dotyczące Towarów

11.1 Tiger BRO Sp. z o.o. jako sprzedawca odpowiada wobec Klienta będącego Konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, z tytułu rękojmi za wady w zakresie określonym w Kodeksie Cywilnym, w szczególności w art. 556 oraz art. 556[1] – 556[3] i kolejnych Kodeksu Cywilnego.
11.2 Reklamacje, wynikające z naruszenia praw gwarantowanych ustawowo, lub na podstawie niniejszego Regulaminu, należy zgłaszać poprzez stronę www.tiger.shop.pl lub email: info@tiger.shop.pl podając numer zamówienia z którego pochodzi zakupiony towar. Tiger BRO Sp. z o.o. zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni. Nierozpatrzenie reklamacji w powyższym terminie oznacza uznanie jej za uzasadnioną.
11.3 W sytuacji rozpatrzenia reklamacji Towaru na korzyść Klienta składającego niniejsza reklamacje, Tiger BRO Sp. z o.o. zobowiązuje się do przekazania Klientowi opłaconej z góry etykiety zwrotnej, pokrywającej wszystkie koszty wysyłki. Klient ma obowiązek odesłania reklamowanego Towaru w terminie 14 dni od otrzymania etykiety zwrotnej. Po upływie 14 dni reklamacja zostanie uznana za nieważną. Tiger BRO Sp. z o.o. zobowiązuje się do zwrotu kosztów pierwotnej dostawy z wysyłką w terminie nie dłuższym niż 7 dni od momentu wejścia w posiadanie zwróconego towaru.
11.4 Tiger BRO Sp. z o.o.jest dystrybutorem towarów oraz producentem towarów marki IRON LADY. Producent ponosi odpowiedzialność z tytułu gwarancji sprzedanego Towaru. Klient może zgłaszać swoje roszczenia w ramach gwarancji bezpośrednio do producenta towaru innego niż produkty IRON LADY, o którym informacje znaleźć można na oryginalnej etykiecie każdego produktu.

12. Reklamacje w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną
12.1 Tiger BRO Sp. z o.o. podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania Sklepu, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Klientów.
12.2 Klient zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Tiger BRO Sp. z o.o. o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu serwisu Sklepu Internetowego.
12.3 Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Sklepu, Klient może zgłaszać pisemnie na adres: Tiger BRO Sp. z o.o., Eye of the TIGER, Al. Jana Pawła II, 00-170 Warszawa, lub mailowo pod adres info@tiger.shop.pl.
12.4 W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu.
12.5 Tiger BRO Sp. z o.o. zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni. Nierozpatrzenie reklamacji w powyższym terminie oznacza uznanie jej za uzasadnioną.

13. Rozstrzyganie sporów oraz postanowienia końcowe

13.1 Klient, który jest Konsumentem, może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Spory dotyczące zakupów internetowych można rozwiązać w drodze postępowania mediacyjnego przed Wojewódzkim Inspektoratem Inspekcji Handlowej lub procesu przed sądem polubownym przy Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej. Konsument może również skorzystać z innych metod pozasądowego rozwiązywania sporów i np. złożyć swoją skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/
13.2 W przypadku braku zainteresowania ze strony Konsumenta możliwością skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania sporów, rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Tiger BRO Sp. z o.o., a Konsumentem, zostanie poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.
13.3 Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Tiger BRO Sp. z o.o. i Klientem, który nie jest jednocześnie Konsumentem, zostanie poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Tiger BRO Sp. z o.o..
13.4 W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają postanowienia Kodeksu cywilnego i odpowiednich ustaw prawa polskiego, a także prawa Unii Europejskiej, w szczególności RODO.

Polityka dotycząca wykorzystania cookies
Niniejsza Polityka określa zasady przechowywania i dostępu do informacji na urządzeniach Użytkownika za pomocą plików Cookies, służących realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną żądanych przez Użytkownika, przez Tiger BRO Sp. z o.o. zwany dalej Tiger BRO Sp. z o.o. z siedzibą: Al. Jana Pawła II 66, 00-170 Warszawa.
Definicje
Administrator – oznacza Tiger BRO Sp. z o.o. zwany dalej Tiger BRO Sp. z o.o. Al. Jana Pawła II 66, 00-170 Warszawa, KRS: 0000777932, numer NIP:5252784191, REGON:382875030., która świadczy usługi drogą elektroniczną oraz przechowuje i uzyskuje dostęp do informacji w urządzeniach Użytkownika.
Cookies – oznacza dane informatyczne, w szczególności niewielkie pliki tekstowe, zapisywane i przechowywane na urządzeniach za pośrednictwem których Użytkownik korzysta ze stron internetowych Serwisu.
Cookies Własne – oznacza Cookies zamieszczane przez Administratora, związane ze świadczeniem usług droga elektroniczną przez Administratora za pośrednictwem Serwisu.
Cookies Zewnętrzne – oznacza Cookies zamieszczane przez partnerów Administratora, za pośrednictwem strony internetowej Serwisu.
Serwis – oznacza stronę internetową lub aplikację, pod którą Administrator prowadzi serwis internetowy, działającą(y) w domenie(ach) www.tiger.shop.pl.
Urządzenie – oznacza elektroniczne urządzenie za pośrednictwem, którego Użytkownik uzyskuje dostęp do Serwisu.
Użytkownik – oznacza podmiot, na rzecz którego zgodnie z Regulaminem i przepisami prawa mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną lub z którym zawarta może być Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną.

Rodzaje wykorzystywanych Cookies
Stosowane przez Administratora Cookies są bezpieczne dla Urządzenia Użytkownika. W szczególności tą drogą nie jest możliwe przedostanie się do Urządzeń Użytkowników wirusów lub innego niechcianego oprogramowania, lub oprogramowania złośliwego. Pliki te pozwalają zidentyfikować oprogramowanie wykorzystywane przez Użytkownika i dostosować Serwis indywidualnie każdemu Użytkownikowi. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny, z której pochodzą, czas przechowywania ich na Urządzeniu oraz przypisaną wartość.

Administrator wykorzystuje dwa typy plików cookies:
Cookies sesyjne: są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu zakończenia sesji danej przeglądarki. Zapisane informacje są wówczas trwale usuwane z pamięci Urządzenia. Mechanizm cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika.
Cookies trwałe: są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu ich skasowania. Zakończenie sesji danej przeglądarki lub wyłączenie Urządzenia nie powoduje ich usunięcia z Urządzenia Użytkownika. Mechanizm cookies trwałych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika.
Użytkownik ma możliwość ograniczenia lub wyłączenia dostępu plików cookies do swojego Urządzenia. W przypadku skorzystania z tej opcji korzystanie ze Serwisu będzie możliwe, poza funkcjami, które ze swojej natury wymagają plików cookies.

Cele, w jakich wykorzystywane są Cookies
Administrator wykorzystuje Cookies Własne w następujących celach:
Konfiguracji serwisu
dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych Serwisu;
rozpoznania urządzenia Użytkownika Serwisu oraz jego lokalizację i odpowiednio wyświetlenia strony internetowej, dostosowanej do jego indywidualnych potrzeb;
zapamiętania ustawień wybranych przez Użytkownika i personalizacji interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik;
zapamiętania historii odwiedzonych stron w serwisie w celu rekomendacji treści;
rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.
Uwierzytelniania użytkownika w serwisie i zapewnienia sesji użytkownika w serwisie
utrzymania sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;
poprawnej konfiguracji wybranych funkcji Serwisu, umożliwiając w szczególności weryfikację autentyczności sesji przeglądarki;
optymalizacji i zwiększenia wydajności usług świadczonych przez Administratora.
Realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności stron internetowych
dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych Serwisu. W szczególności pliki te pozwalają rozpoznać podstawowe parametry Urządzenia Użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
poprawnej obsługi programu partnerskiego, umożliwiając w szczególności weryfikację źródeł przekierowań Użytkowników na strony internetowe Serwisu.
Zapamiętania lokalizacji użytkownika
poprawnej konfiguracji wybranych funkcji Serwisu, umożliwiając w szczególności dostosowanie dostarczanych informacji do Użytkownika z uwzględnieniem jego lokalizacji.
Analiz i badań oraz audytu oglądalności
tworzenia anonimowych statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych Serwisu, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości.
Świadczenia usług reklamowych
dostosowania prezentowanych za pośrednictwem Serwisu reklam usług i produktów firm trzecich;
Zapewnienia bezpieczeństwa i niezawodności serwisu
Administrator usługi wykorzystuje Cookies Zewnętrzne w następujących celach:
Prezentowania treści multimedialnych na stronach internetowych Serwisu, które są pobierane z zewnętrznego serwisu internetowego:
www.vimeo.com [administator cookies: Vimeo, LLC. z siedzibą w USA]
www.youtube.com [administrator cookies: Google Inc z siedzibą w USA]
www.wrzuta.pl [administrator cookies: Free4Fresh Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie]
Zbierania ogólnych i anonimowych danych statycznych za pośrednictwem narzędzi analitycznych:
IAI-Shop.com [administrator cookies: IAI S.A. z siedzibą w Szczecinie]
Google Analytics [administrator cookies: Google Inc z siedzibą w USA]
Gemius Traffic [administrator cookies: Gemius S.A. z siedzibą w Warszawie]
Stat24 [administrator cookies: Redefine Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie]
Prezentowania reklam dostosowanych do preferencji Użytkownika z wykorzystaniem narzędzia internetowej reklamy:
Google AdSense [administrator cookies: Google Inc z siedzibą w USA]
Sieć reklamowa [administrator cookies: Internetowy Dom Mediowy net S.A z siedzibą w Warszawie]
Sieć reklamowa AdTaily [administrator cookies: AdTaily Sp. z o.o z siedzibą w Krakowie]
Zalogowania do serwisu za pomocą konta w innym serwisie:
Facebook Connect [administrator cookies: Facebook Inc z siedzibą w USA lub Facebook Ireland z siedzibą w Irlandii]
Google [administrator cookies: Google Inc z siedzibą w USA]
LinkedIn [administrator cookies: LinkedIn Ireland Limited z siedzibą w Irlandii]
Paypal [administrato cookies: PayPal (Europe) S.à r.l. & Cie, S.C.A z siedzibą w Luksemburgu lub PayPal Inc. z siedzibą w USA]
Wykorzystania funkcji interaktywnych w celu popularyzacji serwisu za pomocą serwisów społecznościowych:
twitter.com [administrator cookies: Twitter Inc. z siedzibą w USA]
plus.google.com [administrator cookies: Google Inc z siedzibą w USA]
Facebook.com [administrator cookies: Facebook Inc z siedzibą w USA lub Facebook Ireland z siedzibą w Irlandii]
nk.pl [administrator cookies: Nasza Klasa Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu]
LinkedIn.com [administrator cookies: LinkedIn Ireland Limited z siedzibą w Irlandii]
chce.to [administrator cookies: chce.to sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku]
Pinterest [administrator cookies: Pinterest, Inc. z siedzibą w USA]
Prezentowania opinii na stronach internetowych Serwisu, które są pobierane z zewnętrznego serwisu internetowego:
opineo.pl [administrator cookies: Opineo Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu]
ceneo.pl [administrator cookies: Grupa Allegro sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu]
Wykorzystania funkcji w celu ułatwienia komunikacji za pośrednictwem strony internetowej Serwisu, które są pobierane z zewnętrznego serwisu internetowego:
skype.com [administrator cookies: Microsoft Corporation z siedzibą w USA]
Możliwości określenia warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu przez Cookies
Użytkownik może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików Cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki Cookies do Urządzenia Użytkownika. Zmiany ustawień, o których mowa w zdaniu poprzednim, Użytkownik może dokonać za pomocą ustawień przeglądarki internetowej lub za pomocą konfiguracji usługi. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu Cookies na urządzeniu Użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
Użytkownik może w każdej chwili usunąć pliki Cookies, korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej, której używa.
Ograniczenie stosowania plików Cookies może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej Serwisu.

– Informacje
– Informacje o sklepie
– Wysyłka